III KON­FE­REN­CJA NA­UKOWO -TECH­NICZ­NA ZA­GAD­NIE­NIA IN­ŻY­NIE­RII ŚRO­DO­WI­SKA W BU­DOW­NIC­TWIE

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi III Konferencji Naukowo-Technicznej: Zagadnienia Inżynierii Środowiska w Budownictwie

Możliwość komentowania została wyłączona.