Historia

W 2016 roku Oddział PZITB w Opolu obchodzi 65-lecie istnienia. Oddział został powołany w dniu 24 października 1951 roku, na podstawie uchwały Zarządu Głównego Związku. Wcześniej inżynierowie i technicy budowlani z Opolszczyzny działali w miejscowym Kole Środowiskowym Oddziału Katowickiego – skupiającego w swoich szeregach 67 członków.

Korzenie Związku są bardziej odległe, bowiem początki działania organizacji inżynierów budownictwa datują się od 1934 roku, tj. od powstania Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych. Zebranie założycielskie PZIB odbyło się 5 października 1934 r. w gmachu Stowarzyszenia Techników Polskich w Warszawie. Uczestniczyło w nim ponad 150 inżynierów, związanych z budownictwem. Poza liczną grupą inicjatorów zebrania – członków Koła Inżynierów Dróg i Mostów, w zebraniu uczestniczyło wielu wybitnych specjalistów i działaczy z różnych dziedzin budownictwa lądowego w tym profesorowie Politechniki Warszawskiej i Lwowskiej. W zebraniu brało udział także wielu inżynierów starszego pokolenia, absolwentów uczelni, przeważnie zamieszkałych w różnych ośrodkach w kraju. Zebrani dokonali wyboru składu osobowego pierwszego Zarządu PZIB, którego prezesem został cieszący się powszechnie ogromnym szacunkiem wśród społeczności inżynierskiej prof. Andrzej Przenicki z Politechniki Warszawskiej. Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani prof. Wacław Paszkowski oraz prof. Stefan Bryła. Na sekretarza Zarządu powołano prof. Jerzego Nechaya, a na skarbnika prof. Wacława Żenczykowskiego. W okresie pierwszej kadencji (05.10.1934 – 06.02.1936) powołano do życia oddziały terenowe w Warszawie, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Lwowie. W celu współdziałania PZIB z tworzącą się w tym czasie „Naczelną Organizacją Inżynierów” desygnowano dwóch przedstawicieli Jerzego Nechaya i Władysława Skoczka do grupy organizacyjnej. W pracach uczestniczyli także delegaci Związku Polskich Inżynierów Kolejowych, Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich, Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Stowarzyszenia Inżynierów Chemików. Po zatwierdzeniu statutu, odbył się w dniu 1 grudnia 1935 roku w Warszawie Zjazd Założycielski NOT, na którym powołano Radę Główną oraz wyłoniono prezydium, spełniające rolę Zarządu. Do prezydium Rady Głównej NOT weszli obaj delegaci PZIB. Nazwa Związku: Polski Związek Inżynierów Budowlanych (PZIB) utrzymała się do organizacyjnego Zjazdu PZITB, który odbył się w dniach 14 i 15 czerwca 1948 r. w Warszawie. Tak więc od 15 czerwca 1948r. rozpoczął się pod przewodnictwem Juliusza Żakowskiego proces integracji kadry technicznej zrzeszonej dotychczas w PZIB z członkami należącymi do PZITB. Cele, które określił wtedy Zjazd Związku pozostają dla PZITB niezmienne do chwili obecnej. Można powiedzieć, że PZITB było w tamtych czasach „transmisją” planów odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych, a Związek mógł skupiać wszystkich ludzi techniki budowlanej. Drogą do tej integracji było m.in. propagowanie szkoleń, organizacji robót, stosowania nowych technologii, racjonalizacji oraz dyscypliny pracy. (Z Kroniki PZITB 1934-1948-1974)

65 Lat Oddziału PZITB w Opolu

Oddział PZITB w Opolu powołany został uchwałą Zarządu Głównego z dnia 24 października 1951 roku, na bazie Opolskiego Koła Środowiskowego Oddziału Katowickiego, które wówczas zrzeszało 67 inżynierów i techników budownictwa, zatrudnionych na Opolszczyźnie.

Fot. 1.  Rok 1987 – Członkowie Zarządu Oddziału i poszczególnych Komisji przed budynkiem NOT w Opolu; pierwszy od prawej Konrad Jędrzejewski – Przew. ZO w latach 1970-72, 1990-93, pierwszy od lewej Zygmunt Rugowski – Przew. ZO w latach 1987-90, w głębi: Pancerz – sekretarz biura, Darzyńska, Lubecki, Kędzierski, Rawski, Skowroński, Stupiński, Przystajko, Żmuda, Szafraniec – Przew. ZO w latach 1984-87, Stotsik, Gorek, Gołaś, Buczma, Miecznik, Mironowicz, Czajkowski, Placek.

W pierwszym dziesięcioleciu, tj. do 1960 roku, Oddział Opolski, liczący wtedy 186 członków indywidualnych (na 8918 członków w kraju zrzeszonych w 22 Oddziałach) i 12 członków zbiorowych, przede wszystkim ukierunkowany był na stałe podnoszenie kwalifikacji i wiedzy zawodowej inżynierów i techników budownictwa. Miało to szczególne znaczenie w związku z budową i rozbudową wielkich zakładów przemysłowych na terenie Regionu Opolskiego, między innymi: Zakładów Chemicznych w Kędzierzynie i Blachowni Śląskiej, Zakładów Papierniczych w Krapkowicach, Cementowni Odra, Cementowni Groszowice, Fabryki Kotłów w Raciborzu, Huty w Ozimku i Zawadzkim oraz innych. Zacieśniona została współpraca z przedsiębiorstwami budowlanymi Opolszczyzny poprzez tworzenie kół terenowych, szczególnie po przyjęciu nowego Statutu NOT, jako Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych, co miało miejsce na III Kongresie Techników Polskich w 1957 rok.

W latach 1961-70 działalność Opolskiego Oddziału realizowana była zgodnie z decyzjami kolejnych Zjazdów Krajowych PZITB, skupiając się głównie na tematyce szkoleniowej, rozwoju ruchu wynalazczego oraz działalności na rzecz rozwoju budownictwa w regionie. 

Mając na uwadze lepszą współpracę stowarzyszeń technicznych z przedsiębiorstwami budowlanymi, a w konsekwencji zapewnienie środków na działalność merytoryczną powołano w latach sześćdziesiątych Międzyzakładowy Klub Techniki
i Racjonalizacji Budownictwa, który skupiał wszystkie przedsiębiorstwa budowlane
z Opolszczyzny. W latach 1960-1970 zorganizował szereg szkoleń, odczytów i kursów na temat postępu technicznego i bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Delegatem do prezydium Klubu z ramienia Oddziału był początkowo  Zygmunt Rugowski, a później Andrzej Wójtowicz.

Znaczny wpływ na działalność Oddziału było uruchomienie w 1966 roku w Opolu Filii Politechniki Śląskiej,  a następnie w roku 1971 utworzenie Wyższej Szkoły Inżynierskiej (obecnie Politechnika Opolska), kształcącej kadry inżynierskie dla budownictwa.

Rok 1967 był niezwykle ważny w działalności stowarzyszeń naukowo – technicznych Opolszczyzny z uwagi na oddanie do użytku okazałego obiektu „Domu Technika” w Opolu przy ul. Katowickiej nr 50. Nad realizacją tego obiektu sprawowali patronat działacze naszego Oddziału PZITB: Jerzy Babczyszyn, Robert Dżus, Karol Gorbaczyński, Konrad Jędrzejewski, Jan Musiał, Zygmunt Rugowski, Eugeniusz Skorupiński, Tadeusz Tarczyński.

W latach 1968 – 1970 Oddział PZITB w Opolu zrzeszał 750 członków indywidualnych zrzeszonych w 39 kołach zakładowych oraz 17 członków zbiorowych, a pod koniec roku 1980 – 723 członków indywidualnych zrzeszonych w 31 kół zakładowych i 18 członków zbiorowych.

Lata 1971-80. Realizując program rozwoju naszego Stowarzyszenia i program współpracy z przemysłem, w dniu 1 października 1971 roku powołano Międzyzakładowy Klub Techniki i Racjonalizacji Budownictwa, stanowiący jedną z agend Oddziału Opolskiego PZITB. Działalność Klubu przyczyniła się w tym czasie do rozwoju techniki, usprawnień organizacyjnych, poprawy jakości budownictwa i materiałów budowlanych oraz rozwoju wynalazczości i jej upowszechnienia. W 1971 roku uroczyście obchodzono 20 – lecie Oddziału Opolskiego PZITB pod kierunkiem Przewodniczącego Konrada Jędrzejewskiego.

W listopadzie 1978 roku przy Oddziale powołano do działalności Koło Seniorów, którego przewodniczącym do 2016 roku był Tadeusz Tarczyński. Obecnie w kadencji 2016-2020 przewodniczącym koła jest Andrzej Zwierzchlejski. Kolega Tadeusz Tarczyński na Krajowym Zjeździe Delegatów w 1978 roku we Wrocławiu otrzymał godność członka honorowego PZITB.

Doniosłe wydarzenia sierpniowe 1978 roku (14.08.1980r. – strajk robotników w Stoczni Gdańskiej) spowodowały aktywizację środowiska PZITB, a szeroka demokratyczna dyskusja została podsumowana w uchwale Zarządu Głównego z 14.10.1980 roku. W uchwale stwierdzono, że zaangażowanie 42 tysięcy członków PZITB wyrażało się m.in. opracowaniem i przekazaniem właściwym władzom szeregu ważnych postulatów i memoriałów, a także wniosków wynikających z obrad i konferencji naukowo – technicznych organizowanych przez Stowarzyszenie.

Lata 1981-90. Dekada lat osiemdziesiątych to najtrudniejszy okres w historii Opolskiego Oddziału PZITB. Szczególnie wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku w poważnym stopniu ograniczyło działalność Stowarzyszenia, a w początkowym okresie stanu wojennego całkowicie ją zahamowało.

W dniu 16 kwietnia 1983 r. zmarł przedwcześnie Profesor Oswald Mateja, przez wiele lat działający na rzecz naszego Oddziału, wybitny naukowiec, pedagog, członek Rady Naukowej Wojewody Opolskiego, rektora ówczesnej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu.

W marcu 1984 roku została powołana Komisja Nauki przy Opolskim Oddziale PZITB. Organizatorami powołania byli Jan Kubik i Maciej Gryczmański, a jej przewodniczącym został Jerzy Gołaś. Wcześniej członkowie Komisji Nauki z terenu Oddziału Opolskiego byli skupieni w Komisji Nauki przy Gliwickim Oddziale PZITB. W czasie powołania Komisja liczyła 8 członków, a obecnie liczy 23 członków. Kilku członków Komisji Nauki Oddziału w Opolu zostało laureatami nagród PZITB za działalność naukowo-badawczą. Nagrodę im. Stefana Bryły otrzymali: dr Reinhold Kałuża w 1986 r., prof. Zbigniew Zembaty w 2000 r. i prof. PO Piotr Górski w 2015 r., zaś nagrodę im. Wacława Żenczykowskiego otrzymali: prof. Maciej Gryczmański w 1980 r., prof. Wojciech Skowroński w 1994 r. i prof. PO Zbigniew Perkowski w 2013 r. Nagrodę Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk otrzymał w 1991 r. Jerzy Wyrwał.

Mała aktywność kół zakładowych zmusiła Zarząd Oddziału  do przeprowadzenia weryfikacji członków, a ich liczba na koniec 1989 roku wynosiła 460 osób. Członków zbiorowych pozostało 9, a kół zakładowych – 23.

W latach dziewięćdziesiątych nastąpiło znaczne zmniejszenie popytu inwestycyjnego, spowodowane słabą kondycją gospodarki. W 1991 roku, po zmianie Statutu PZITB, Oddział w Opolu został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Opolu, uzyskując osobowość prawną. Jednocześnie rozszerzono działalność gospodarczą Oddziału w zakresie projektowania i rzeczoznawstwa budowlanego, realizowaną w Zespole Rzeczoznawców Budowlanych, który aktywnie działa do chwili obecnej. Była to kontynuacja działań po zlikwidowanym Opolskim Oddziale Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa (CUTOB).  Kierownikiem Zespołu Rzeczoznawców od początku jego działalności był inż. Eugeniusz Skorupiński, a w Radzie Technicznej Zespołu uczestniczyli koledzy: Konrad Jędrzejewski – przewodniczący, Andrzej Dobrzyńki i Józef Koncewicz, a później, od 1993 roku Jerzy Denkiewicz i Andrzej Zwierzchlejski. W latach 2005-2008 i 2012-2016 kierownikiem Zespołu Rzeczoznawców Budowlanych był inż. Janusz Kurzyca, w latach 2008-2012 dr inż. Wiktor Abramek, a w obecnej kadencji funkcję tę sprawuje dr inż. Wiesław Baran. W roku 1997 Oddział opracował nieodpłatnie szereg opinii technicznych dotyczących oceny skutków powodzi w obiektach budowlanych województwa opolskiego. Ponadto rzeczoznawcy Oddziału brali udział w pracach wielu komisji oceniających skutki powodzi i podejmujących różnego rodzaju doraźne decyzje naprawcze. Zarząd Oddziału zaczął rozwijać działalność szkoleniową i promocyjną w regionie. Rozpoczął cyklicznie organizowanie (2 razy w roku) kursów przygotowujących do egzaminu na uprawnienia budowlane. Znaczny wkład pracy w fazie organizacyjnej kursów włożyli koledzy Tadeusz Tarczyński, Jan Centkowski oraz Andrzej Słodziński. Do chwili obecnej przewodniczącym Komisji ds. Szkoleń i Doskonalenia Zawodowego jest dr inż. Jan Centkowski. Zarząd Oddziału propagował na Opolszczyźnie wśród inwestorów, projektantów i wykonawców ideę konkursu PZITB „Budowa Roku”, który jest ogłaszany corocznie począwszy od 1989 r. Opolski Oddział PZITB zgłosił szereg uwag i propozycji do projektu ustawy o samorządach zawodowych w budownictwie, a w powołanym przez Zarząd Główny Komitecie ds. Samorządu Zawodowego przedstawicielem Opolskiego Oddziału był Jan Centkowski. Po przemianach politycznych w Polsce w latach osiemdziesiątych, a następnie związanych z nimi przemianach gospodarczych  rozpoczętych na początku lat dziewięćdziesiątych, stan osobowy Oddziału uległ zmniejszeniu do 142 członków indywidualnych w roku 1999.

Lata 2001 i 2002 to w Oddziale Opolskim takie wydarzenia jak organizowanie Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, obchody 50-lecia Oddziału i współudział w organizacji ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Krynica 2001 i 2002, której organizowanie zostało powierzone Wydziałowi Budownictwa Politechniki Opolskiej pod kierunkiem ówczesnego dziekana, prof. Tadeusza Chmielewskiego.

Zarząd Oddziału był inicjatorem zawarcia w dniu 28.03.2001r. porozumienia stowarzyszeń naukowo–technicznych, działających w budownictwie, w sprawie wspólnego stanowiska organizacji samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w województwie opolskim. Porozumienie to podpisały następujące stowarzyszenia: PZITB, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji oraz Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych – NOT w Opolu. Stowarzyszenia te zgłosiły po dwóch swoich reprezentantów, jako kandydatów do Okręgowego Komitetu Organizacyjnego Izby Inżynierów Budownictwa, który w myśl Ustawy z 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów, został powołany w województwie opolskim. Oddział PZITB zgłosił do komitetu organizacyjnego Jana Centkowskiego i Jana Mizerę.

W dniach 25-26.10.2001 roku obchodzono uroczyście 50 – lecie Oddziału Opolskiego PZITB pod kierunkiem Przewodniczącego Jana Mizery. Z tej okazji Oddział opublikował okolicznościowe wydawnictwo pt. „50 lat Opolskiego Oddziału PZITB”. W drugim dniu uroczystości odbyło się spotkanie Prezesów Polski Południowej PZITB pod przewodnictwem inż. Mieczysława Piotrowskiego.

Walne Zgromadzenie Opolskiego Oddziału PZITB w 2002 roku, w dowód uznania zasług dla naszego Stowarzyszenia, powołało Tadeusza Tarczyńskiego na honorowego przewodniczącego Zarządu Oddziału.

W 2002 roku Zarząd Oddziału uchwalił w formie regulaminu zasady Konkursu im. Prof. Oswalda Matei na najlepszą pracę dyplomową studentów Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej. Komisja powołana spośród członków Komisji Nauki i członków Zarządu Oddziału przyznała po raz pierwszy w 2003 roku nagrody w tym konkursie, wręczone w czasie uroczystości rozdania dyplomów absolwentom Wydziału Budownictwa. Obecnie konkurs jest organizowany przy współudziale Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Duże znaczenie dla Oddziału ma współpraca z Opolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, w ramach której w latach 2005-2016 zorganizowano wiele szkoleń, których wykładowcami byli między innymi profesorowie polskich uczelni: Maciej Gryczmański, Antoni Biegus, Jerzy Sękowski,  Wojciech Skowroński, Jerzy Żurański, Tadeusz Chmielewski, Łukasz Drobiec, Jan Żmuda, Mariusz Jaśniok.

Rok 2009 był rokiem jubileuszu 75-lecia PZITB. Uroczystość oddziałowa z tej okazji odbyła się 12 września 2009 w Opolu w auli im. prof. Oswalda Matei Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej.

Uroczystość z okazji 60-lecie Oddziału, pod przewodnictwem Wiesława Barana,odbyła się dniach 9–10 września 2011 roku. Z tej okazji opublikowano okolicznościowe wydawnictwo „60 lat Opolskiego Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa” pod redakcją Jana Mizery. W pierwszym dniu obchodów odbyło się spotkanie Klubu Prezesów Polski Południowej PZITB, pod przewodnictwem Mieczysława Piotrowskiego – honorowego prezesa KPPP i członka honorowego PZITB, Waldemara Szlepera – Prezesa KPPP oraz Adama Chmury – Przewodniczącego Rady Konsultacyjnej KPPP. Główne obchody Jubileuszu odbyły się w dniu 10.09.2011r. w auli im. prof. Oswalda Matei w budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej.

W latach 2012-2016 działania Oddziału skupiały się nad umacnianiem roli Stowarzyszenia w środowisku inżynierskim oraz umacnianiu współpracy z Izbą Inżynierów, Wydziałem Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej oraz stowarzyszeniami NOT, głównie Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Opolu. Dzięki tej współpracy, w 2014 i 2016 roku została zorganizowana Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Zagadnienia inżynierii środowiska w budownictwie”. w której uczestniczyło odpowiednio 165 i 145 osób. Pracom komitetu naukowego konferencji przewodniczył prof. PO Adam Rak – przewodniczący Rady Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu, a komitetowi organizacyjnemu przewodniczył Wiesław Baran. Od 2014 roku wydawany jest Biuletyn Oddziału PZITB w Opolu, a przewodniczącym Kolegium Redakcyjnego jest Witold Isalski.

Ważnym wydarzeniem w ostatnim okresie było utworzenie w 2015 roku Koła Terenowego w Strzelcach Opolskich, które obecnie zrzesza ponad 20 członków, a przewodniczącym Koła jest inż. Janusz Kurzyca. Obecnie w Oddziale jest 166 członków zrzeszonych w siedmiu kołach: Koło Seniorów, Koła Terenowe w Opolu, Prudniku, Nysie i Strzelcach Opolskich, Koło Młodych PZITB i Koło przy Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej. Jednym z priorytetowym działań jest praca ze studentami w Kole Młodych PZITB zrzeszającym studentów Wydziału Budownictwa i Architektury PO. Opiekunem Koła w początkowym okresie był Wiktor Abramek, później Wiesław Baran, Anna Rawska-Skotniczny, a obecnie od 2012 r. opiekunem jest Mirosław Łotarewicz, przewodniczący Komisji ds. Młodej Kadry. Od wielu lat rozwijana jest również współpraca z technicznymi szkołami średnimi, a Antoni Czarny, który w Oddziale jest odpowiedzialny za tę współpracę, jest również organizatorem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, pełniąc funkcję pełnomocnika Komitetu Głównego Olimpiady. Jest ona organizowana corocznie w Nysie dla uczniów techników budowlanych z południowo zachodniego okręgu (pn. okręg Nyski), jednego z 12 w Polsce. W 2016 roku po raz pierwszy olimpiada odbyła się na Wydziale Budownictwa i Architektury PO.

W Oddziale działa Komisja Nauki oraz komisje problemowe ds.: Szkoleń i Doskonalenia Zawodowego, Młodej Kadry, Współpracy ze Szkołami Średnimi Technicznymi, Nagród Odznaczeń i Pomocy Koleżeńskiej, Promocji i Nowych Technologii w Budownictwie, Współpracy z Samorządem Terytorialnym i Zawodowym, Współpracy Stowarzyszeniowej Polska-Czechy (chwilowo zawieszona działalność), Współpracy z Opolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa oraz Zespół Rzeczoznawców Budowlanych.

W dniu 10 czerwca 2015 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału PZITB w Opolu z udziałem Przewodniczącego Zarządu Głównego PZITB, Kol. Ryszarda Trykosko, co należy uznać jako wydarzenie historyczne, bowiem po raz pierwszy w historii Oddziału na posiedzeniu ZO był obecny Przewodniczący ZG. Zebranie to odbyło się w czasie Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów uczelni akademickich kształcących na kierunku budownictwo, zorganizowanym przez Wydział Budownictwa i Architektury PO. Ryszard Trykosko wygłosił na zjeździe referat pt. Rola PZITB we współpracy współczesnej nauki z przemysłem. W dniu 15 września 2015 r. w czasie posiedzenia Zarządu Oddziału świętowaliśmy jubileusz 95-lecia urodzin honorowego przewodniczącego Oddziału Tadeusza Tarczyńskiego.

W dniach 21-22 października 2016 roku odbędą się uroczystości z okazji 65-lecia Oddziału. W pierwszym dniu odbędzie się spotkanie z wszystkimi członkami Oddziału oraz zaproszonymi gośćmi, natomiast w drugim dniu zaplanowano spotkanie klubowe Prezesów Polski Południowej. Z okazji jubileuszu 65-lecia powstania Opolskiego Oddziału PZITB, Koleżankom i Kolegom, działaczom, członkom Stowarzyszenia, którzy nie szczędzili sił i czasu w pracy stowarzyszeniowej należą się serdeczne podziękowania. Ta działalność w Stowarzyszeniu przyczyniła się do rozwoju budownictwa i stanowi wkład w budowanie wizerunku technika i inżyniera budownictwa, zawodu zaufania publicznego. Tym, którzy chcą rozwijać dalej tradycje Związku trzeba życzyć, aby działalność zawodowa i społeczna dała wiele satysfakcji, a przynależność do PZITB stanowiła nobilitację zawodową.

Wiesław Baran, Wiceprzewodniczący ZO PZITB w Opolu

Fot. 2. Walne Zgromadzenie Oddziału PZITB w Opolu w dn. 12 marca 2016 r. – wręczenie odznaczeń honorowych PZITB

Fot. 3. Referat Sławomira Szewczyka nt. budowy 5 i 6 bloku Elektrowni Opole – sesja plenarna w czasie otwarcia II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Zagadnienia inżynierii środowiska w budownictwie”, Opole 25-28 kwietnia 2016 r.; za stołem prezydialnym: Wiesław Baran, Stefania Grzeszczyk – Dziekan WBiA PO i Adam Rak

Fot. 4.  Zarząd Oddziału PZITB w Opolu w kadencji 2016-2020: Witold Isalski, Jan Mizera, Henryk Nowak, Dariusz Bajno – przewodniczący ZO, Jan Centkowski, Jerzy Sylwestrzak, Wiktor Abramek, Wiesław Baran oraz siedzą: Tadeusz Tarczyński – honorowy przewodniczący ZO, Anna Rawska-Skotniczny.

Fot. 5.  Posiedzenie ZO z udziałem przewodniczącego ZG PZITB Ryszarda Trykosko, 10.06.2015r.

Fot. 6.  Jubileusz 95 urodzin Tadeusz Tarczyńskiego

Fot. 7.  Biuletyn Nr 1 PZITB O/Opole

Komentarze są wyłączone.