II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Zagadnienia inżynierii środowiska w budownictwie”

W dniach 25-28 kwietnia 2016 r. odbyła się II Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Zagadnienia inżynierii środowiska w budownictwie. Konferencja została zorganizowana przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Opolu, przy współudziale Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Opolu, Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej oraz wsparciu Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Oddziału PAN w Katowicach.

Komitet Organizacyjny Konferencji pracował w składzie:

 • przewodniczący – dr inż. Wiesław Baran, PZITB O/Opole,
 • sekretarz- dr inż. Jan Centkowski, PZITB O/Opole,
 • członkowie: dr hab. inż. Adam Rak – Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, dr inż. Jan Mizera – Oddział PAN w Katowicach, Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, mgr inż. Zenon Mieruszyński – PZITS O/Opole, dr inż. Dariusz Bajno – PZITB O/Opole, inż. Jan Broniewicz – NOT w Opolu

Komitetowi Naukowemu Konferencji przewodniczył dr hab. inż. Adam Rak, prof. PO, wiceprzewodniczącym był dr hab. inż. Jan Żmuda, prof. PO, sekretarzem naukowym dr Volodymyr Boychuk, a członkami Komitetu byli profesorowie: Stefania Grzeszczyk – Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, Damian Bęben, Elżbieta Bondar – Nowakowska, Krzysztof Dyduch, Piotr Górski, Bożena Hoła, Zbigniew Kledyński, Piotr Obracaj, Zbigniew Perkowski, Izabella Pisarek, dr. Marian Płachecki, Jerzy Sękowski, Norbert Szmolke, Mirosław Wiatkowski, Jerzy Wyrwał – Przewodniczący KN PZITB Oddział w Opolu, Zbigniew Zembaty, Izabella Zimoch.

Honorowy patronat nad Konferencją objęli: JM Rektor Politechniki Opolskiej, Prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf; Marszałek Województwa Opolskiego, Pan Andrzej Buła; Prezes WFOŚiGW Opolu, Pan Piotr Soczyński.

Patronat medialny objęły następujące czasopisma naukowo-techniczne: Inżynier Budownictwa, Przegląd Budowlany, Inżynieria i Budownictwo, Materiały budowlane, Gaz, Woda, Technika Sanitarna.

Na konferencję zakwalifikowano 28 referatów obejmujących cztery grupy zagadnień:

 • Budownictwo zrównoważone, trwałość i ochrona budynków, oddziaływaniem na środowisko,

Zamieszczono 9 prac obejmujących problematykę związaną z budownictwem zrównoważonym, trwałością i ochroną budynków i oddziaływaniem na środowisko. W szczególności zagadnienia odprowadzania wód opadowych z obszarów zabudowy oraz sposoby ich zagospodarowania są obecnie bardzo istotne przy projektowaniu obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury komunikacyjnej. Ważne zagadnienia poruszane są także w pracy wskazującej na warunki bezpiecznego prowadzenia remontów obiektów przemysłowych w aspekcie ich oddziaływania na środowisko.

 • Inżynieria materiałów budowlanych, energochłonność oraz zagospodarowanie odpadów w budownictwie,

Zamieszczono 11 prac prezentujących najnowsze wyniki badań z zakresu inżynierii materiałów budowlanych, energochłonności oraz zagospodarowanie odpadów w budownictwie. Na uwagę zasługują tu prace badawcze dotyczące wykorzystania biopopiołów w betonie, materiałów odpadowych w zaprawach cementowych, domieszek do betonów wodoszczelnych oraz kompozytów w budownictwie. W grupie tej zmieszczono pracę analizującą rozkład strumienia powietrza w budynku oraz prace, gdzie wskazano wpływ termomodernizacji na trwałość budynków. Praca ta skierowana jest do projektantów, wykonawców i zarządców obiektów budowlanych, którzy zajmują się termomodernizacją istniejących budynków.

 • Projektowanie obiektów budowlanych, w tym rekonstrukcja i odnowa obiektów zabytkowych,

Zamieszczono 9 prac obejmujących zagadnienia projektowania obiektów budowlanych, w tym także prace dotyczące rekonstrukcji i odnowy obiektów zabytkowych. Wyróżnić tu należy pracę analizującą środowiskowe uwarunkowania zawilgocenia obiektów zabytkowych. Natomiast dla projektantów konstruktorów warte polecenia są prace analizujące stateczność belek z kształtowników stalowych, sposoby wzmocnienia zabytkowych murów ceglanych oraz dotyczące renowacji ścian zabytkowej hali.

 • Zagadnienia prawno-organizacyjne przygotowania i realizacji przedsięwzięć budowlanych.

Zamieszczono prace obejmujące zagadnienia organizacyjne przygotowania dokumentacji projektowej i realizacji przedsięwzięć budowlanych oraz klasyfikujące czynniki ryzyka ekologicznego na przykładzie realizacji robót regulacyjnych na ciekach.

Recenzji nadesłanych artykułów dokonali członkowie Komitetu Naukowego. Referaty w formie rozdziałów zostały zamieszczone w monografii –  Praca zbiorowa pod redakcją Adama Raka, Volodymyra Boychuka i Wiesława Barana pt. Zagadnienia inżynierii środowiska w budownictwie. Monografia o numerze ISBN:978-83-937864-1-1, liczy 320 stron została wydana przez PZITB/o Opole. Wydawnictwo zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu.

Konferencja rozpoczęła się od sesji plenarnej, na której wygłoszono dwa referaty zamawiane:

 1. Zagadnienia inżynierii środowiska w budownictwie na przykładzie realizowanej budowy 5 i 6 bloku Elektrowni Opole: Sławomir Szewczyk – Dyrektor Biura Projektów GE – Power, Generalny Projektant rozbudowy Elektrowni Opole,
 2. Rozwój powiązań kooperacyjnych – nauka, przemysł, samorząd dla efektywnej modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej: Bogdan Tomaszek – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu.

W drugim dniu (wtorek, 26.05.2016r.), w godzinach dopołudniowych odbyła się I sesja tematyczna: Projektowanie obiektów budowlanych, w tym rekonstrukcji i odnowy obiektów zabytkowych, na której wygłoszono 7 referatów oraz dwie prezentacje wprowadzające do I Sesji Terenowej. W godzinach popołudniowych uczestnicy konferencji zwiedzili dwie budowy: budowa „Modernizacja zbiornika Nysa” i budowa obwodnicy miasta Nysy. Była też okazja do zwiedzenia tzw. skarbca mieszczącego się w wieży dzwonnicy Katedry w Nysie.

W trzecim dniu konferencji (środa 27.05.2016r), w godzinach dopołudniowych odbyła się II sesja tematyczna: Inżynieria materiałów budowlanych, zagospodarowanie odpadów w budownictwie, na której wygłoszono 8 referatów. W porze popołudniowej uczestnicy konferencji zwiedziło budowę 5 i 6 Bloku Elektrowni „Opole”.

Natomiast w czwartym dniu (czwartek – 28.04.2016r.), odbyła się III sesja tematyczna: Budownictwo zrównoważone, trwałość i ochrona budynków, oddziaływanie na środowisko, zagadnienia prawno-organizacyjne przygotowania i realizacji przedsięwzięć budowlanych, na której wygłoszono 9 referatów.

Ogółem wygłoszono 24 referaty. W konferencji wzięli udział autorzy referatów zamieszczonych w monografii reprezentujący kadrę naukową Politechniki Lwowskiej, Krakowskiej, Opolskiej, Częstochowskiej, Świętokrzyskiej, Gdańskiej, Wrocławskiej. Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, a także kadra i pracownicy techniczni przedsiębiorstw wodociągowych i budowlanych, członkowie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu oraz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.  Wśród uczestników byli także młodzi naukowcy z Wydziału Budownictwa i Architektury oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej.

Każda sesja była poprzedzona wykładami zamawianymi:

 • Iwona Solisz – Wojewódzki Konserwator Zabytków, Dariusz Bajno – Muzeum Śląska Opolskiego: Uwarunkowania formalno-prawne renowacji i remontów obiektów zabytkowych z przykładami ich realizacji,
 • Stefania Grzeszczyk – Dziekan WBiA: Przyszłość technologii betonu w aspekcie ochrony środowiska naturalnego,
 • Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa: Wyroby budowlane – wymagania uwzględniające ustalenia przepisów Unii Europejskiej ustanawiających zharmonizowane warunki wprowadzania wyrobów do obrotu,
 • Bożena Hoła – Politechnika Wrocławska: Bezpieczeństwo pracy w procesie inwestycyjnym,
 • Alicja Majewska – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu: Wybrane problemy związane z przeprowadzaniem ocen oddziaływania na środowisko.

W czasie konferencji swoje materiały i innowacyjne technologie prezentowały firmy związane z branżą budowlaną.
Po każdej sesji tematycznej firmy prezentowały swoje produkty i technologie w formie wystąpień:

 • Xella Polska Sp. z o.o.: System obudowy hal i ściany ogniowe z płyt zbrojonych Ytong,
 • Fakro Sp. z o.o: Fakro inspiruje,
 • MC- Bauchemie Sp. z o.o.; Innowacyjna powłoka chemoodporna m.in. dla kominów i chłodni kominowych o nazwie MC-DUR 2496 CTP firmy MC-Bauchemie,
 • Górażdże Cement SA: Beton masywny w budowie bloków 5 i 6 Elektrowni Opole,
 • Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA: Kogeneracja elementem Smart Grid,
 • HABA-Beton Johann Bartlechner Sp. z o.o.: Kompletny program dla infrastruktury podziemnej z betonu i żelbetu,
 • Bio-Chem Sp. z o.o.: Płyny niezamarzające w instalacjach grzewczych i chłodzących.

Ponadto w czasie konferencji swoje produkty na stoiskach prezentowały: Energopol Trade Opole, Projekt Grzegorz Piankowski, Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o., Stowarzyszenie Producentów Betonu, Monier Braas Sp. z o.o.

 Wśród zaproszonych gości byli obecni: Prof. Janusz Pospolita – JM Prorektor Politechniki Opolskiej, Prof. Stefania Grzeszczyk – Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, Prof. Zbigniew Zembaty – Prodziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, Szymon Ogłaza- Członek Zarządu Województwa Opolskiego, Małgorzata Kałuża Swoboda – Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Zbigniew Figas – Doradca Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, dr inż. Marian Płachecki – Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Krystian Walkowiak – Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Manfred Grabelus – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Andrzej Kałużny – Dyrektor oddziału Opolskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zbigniew Bomersbach – Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP, Dr hab. inż. Elżbieta Bondar-Nowakowska, prof. UP – Prodziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Dr hab. Małgorzata Ulewicz, prof. PCz – Kierownik Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli  Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, Dr hab. inż. Bożena Hoła, prof. PWr. – Kierownik Zakładu Technologii i Zarządzania w Budownictwie Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, Dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO – Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Wydziału Przyrodniczo Technicznego Uniwersytetu Opolskiego, Prorektor Elekt Uniwersytetu Opolskiego.

Konferencja miała na celu wymianę poglądów i doświadczeń kadry naukowej uczelni wyższych i środowiska inżynierów budownictwa zatrudnionych w przedsiębiorstwach projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych w obszarze środowiskowych uwarunkowań projektowania, realizacji obiektów budowlanych. Przez to konferencja przyczyniła się do podniesienia wiedzy kadry naukowej, inżynierów budownictwa w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i realizacją inwestycji oraz samorządowców i polityków na temat aktualnych problemów związanych z budownictwem, które były przedmiotem obrad.
W konferencji wzięło udział 145 osób. Każdy z uczestników konferencji otrzymał monografię „Zagadnienia inżynierii środowiska w budownictwie” oraz materiały reklamowe firm prezentujących swoje wyroby budowlane i technologie.
Adam Rak, Wiesław Baran

 Przewodniczący Komitetu Naukowego prof. Adam Rak i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr Wiesław Baran – ostatnie ustalenia przed otwarciem Konferencji

Otwarcie Konferencji – aula im. Prof. Oswalda Matei

W czasie sesji plenarnej

Za stołem prezydialnym prof. Jerzy Wyrwał i prof. Norbert Szmolke

Sesja Terenowa nr 1 – budowa obwodnicy w Nysie

Wykład Elżbiety Janiszewskiej-Kuropatwy

Możliwość komentowania została wyłączona.