Zasady doskonalenia zawodowego Rzeczoznawców lub Specjalistów Budowlanych PZITB

Zasady doskonalenia zawodowego służą do przedłużania ważności legitymacji tytułu Rzeczoznawców lub Specjalistów Budowlanych PZITB

§1

Rzeczoznawcy lub Specjaliści Budowlani PZITB mają obowiązek, o którym mowa w Statucie PZITB, podnosić swoje kwalifikację przez:

 1. Udział, jako słuchacze lub wykładowcy, w doskonaleniu zawodowym organizowanym przez PZITB.
 2. Udział, jako słuchacze lub wykładowcy, w e-learningowym doskonaleniu zawodowym organizowanym przez PZITB.
 3. Udział, jako słuchacze lub wykładowcy, w doskonaleniu zawodowym organizowanym przez inne instytucje.
 4. Udział, jako słuchacze lub autorzy referatu, w konferencjach naukowo-technicznych.
 5. Prenumeratę czasopism naukowych lub technicznych.
 6. Publikowanie artykułów, w szczególności w czasopismach naukowych lub technicznych.
 7. Inne formy doskonalenia zawodowego zaakceptowane przez ZG PZITB.

§2

W celu wypełnienia obowiązku udziału w doskonaleniu zawodowym Rzeczoznawcy lub Specjaliści budowlani PZITB powinni uzyskać co najmniej 24 punkty szkoleniowe w ciągu każdych kolejnych 5 lat.

§3

 1. Za udział w każdej z form doskonalenia zawodowego, wymienionych w §1, Rzeczoznawca lub Specjalista Budowlany PZITB otrzymuję liczbę punktów szkoleniowych, określoną w ust.2.
 2. Rzeczoznawca lub Specjalista PZITB otrzymuje następującą liczbę punktów za udział w doskonaleniu zawodowym:

a) 3 punkty jako słuchacz lub 8 punktów jako wykładowca, za jednotematyczne szkolenie  w doskonaleniu zawodowym o którym mowa w §1 pkt. 1,

b) 3 punkty jako słuchacz lub 10 punktów jako wykładowca, za przygotowanie jednotematyczne szkolenie zawodowe o którym mowa w §1 pkt. 2,

c) 2 punkty jako słuchacz lub 6 punktów jako wykładowca, za przygotowanie jednotematyczne szkolenie w doskonaleniu zawodowym o którym mowa w §1 pkt. 3,

d) 2 punkty jako słuchacz lub 4 punkty za referat i wystąpienie prezentacyjne łącznie w  doskonaleniu zawodowym o którym mowa w §1 pkt. 4,

e) 4 punkty za każdą roczną prenumeratę, o której mowa w §1 pkt. 5, czasopisma naukowego lub technicznego rekomendowanego przez ZG PZITB, o tytułach „Inżynieria i Budownictwo”, „Przegląd Budowlany”,

f) 2 punkty za każdą roczną prenumeratę, o której mowa w §1 pkt. 5, czasopisma naukowego lub technicznego rekomendowanego przez ZG PZITB, o tytułach „Materiały Budowlane”, „Budownictwo i Prawo”, „Ochrona przed korozją” oraz „Builder”,W całym Cyklu Doskonalenia Zawodowego, liczba punktów za tę formę doskonalenia może wynosić co najwyżej 10 punktów,

g) 8 punktów za każdą publikację o której mowa w §1 pkt. 6 lub 4 punktu za każdą publikację w prasie powszechnej,

h) 12 punktów za wypromowanie w okresie cyklu szkoleniowego asystenta, który uzyskał stowarzyszeniowy tytuł Rzeczoznawcy Budowlanego PZITB,

i) 16 punktów za opracowanie wytycznych lub opracowań książkowych dotyczących technicznych lub prawnych aspektów warsztatu pracy inżyniera, specjalisty lub rzeczoznawcy budowlanego.

§4

 1. Członek danego Oddziału PZITB ma prawo uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym organizowanym przez inne oddziały na takich samych zasadach, jak członek tego oddziału.
 2. Doskonalenie zawodowe odbyte w krajach członkowskich Unii Europejskiej uważa się za równoznaczne z wypełnianiem obowiązku doskonalenia zawodowego, jeżeli odpowiada ono jednej z form doskonalenia, o której mowa w §1.

§5

W celu udokumentowania wypełniania obowiązku, o którym mowa w §2 ust. 1:

 1. Rzeczoznawca lub Specjalista Budowlany PZITB składa w PZITB zaświadczenie zawierające informacje o doskonaleniu zawodowym, o którym mowa w §1 pkt. 1, 3, 4 i 7 oraz dowody publikacji, o których mowa w §1 pkt. 6.
 2. Biuro PZITB prowadzi rejestr punktów za formy doskonalenia zawodowego, o których mowa w pkt. 1 oraz w §1 pkt. 2 i 5.

§6

PZITB może w drodze uchwały:

 1. W szczególnie uzasadnionych wypadkach zmniejszyć, na wniosek Rzeczoznawcy lub Specjalisty Budowlanego PZITB, wymaganą liczbę punktów, o której mowa w §2 ust. 1, a w szczególności w razie: choroby trwającej co najmniej 6 miesięcy, pobytu za granicą trwającego co najmniej 6 miesięcy w okresie Cyklu Doskonalenia Zawodowego.
 2. Zaliczyć jako równoznaczne z wypełnieniem obowiązku doskonalenia zawodowego, doskonalenie odbyte w jednej z form przewidzianych w §1 w innym kraju niż kraj członkowski Unii Europejskiej, a także doskonalenie zawodowe odbyte w kraju członkowskim Unii Europejskiej, w innej formie niż przewidziana w §1.
 3. Uznać punktację, o której mowa w §3, jako element znaczącego dorobku zawodowego przy ubieganiu się m.in. o: tytuł rzeczoznawcy budowlanego, specjalizację, kolejne uprawnienia, dopłatę do konferencji.

Komentarze są wyłączone.