Status Rzeczoznawcy i Specjalisty Budowlanego PZITB

§1. Wstęp

 1. Uzyskanie tytułu Rzeczoznawcy lub Specjalisty Budowlanego PZITB jest potwierdzeniem wysokich kwalifikacji i pozycji zawodowej członka PZITB w specjalnościach podanych w Załączniku nr 1.
 2. Funkcja Rzeczoznawcy lub Specjalisty Budowlanego PZITB jest jednym z rodzajów działalności związkowej, związanej z wykonywaniem działalności rzeczoznawczej, opiniodawczej, doradczej i gospodarczej w budownictwie, której zasady wykonywania regulują odrębne przepisy PZITB.
 3. Podstawą działania Rzeczoznawcy lub Specjalisty Budowlanego, prowadzonego jako wyodrębniona działalność gospodarcza w ramach PZITB jest §10 pkt.6 Statutu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa z dnia 06.06.2008 r.
 4. Rzeczoznawstwo budowlane PZITB jest jednym z możliwych elementów poświadczenia kwalifikacji    i doświadczenia zawodowego kandydata w procesie uzyskiwania rzeczoznawstwa budowlanego nadawanego na podstawie państwowych aktów prawnych obowiązujących w tym zakresie, stosownie do ich uregulowań.

§2. Podstawa prawna

Rzeczoznawcy i Specjaliści Budowlani PZITB działają na rzecz oraz w strukturach organizacyjnych PZITB, na podstawie Statutu PZITB §10 pkt.6, wśród celów do realizacji przez PZITB wymieniono: „działalność w zakresie rzeczoznawstwa budowlanego…”.

§3. Wymagania statutowe dla kandydatów

 1. Tytuł Rzeczoznawcy lub Specjalisty Budowlanego PZITB może być nadany członkowi Związku, o co najmniej 5-cio letnim nieprzerwanym stażu członkowskim, który:
  1. posiada obywatelstwo polskie,
  2. korzysta w pełni z praw publicznych,
  3. posiada:
 2. dyplom ukończenia wyższej uczelni technicznej o profilu budowlanym, na kierunku: budownictwo, inżynieria lądowa (dla rzeczoznawców) lub świadectwo średniej szkoły technicznej o profilu budowlanym (dla specjalistów);
 3. co najmniej 7 lat praktyki zawodowej w danej, wnioskowanej przez kandydata, specjalności dla tytułu Rzeczoznawcy lub Specjalisty Budowlanego PZITB;
 4. we wszystkich specjalnościach konstrukcyjnych, wymienionych w załączniku nr 1, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania lub/i do kierowania robotami budowlanymi upoważniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydanych na podstawie odpowiednich przepisów prawa krajowego, oraz co najmniej 7 lat praktyki odbytej po ich uzyskaniu;
 5. znaczące osiągnięcia w działalności zawodowej, jako autor opinii, ocen lub asystent Rzeczoznawcy lub Specjalisty Budowlanego, projektant, kierownik robót budowlanych, inspektor nadzoru budowlanego;
 6. opinię dwóch niezależnych, wskazanych lub zaakceptowanych przez terenowy Oddział PZITB o odpowiednich specjalnościach, a w przypadku ich braku, Rzeczoznawców Budowlanych o odpowiednich specjalnościach ustanowionych na podstawie przepisów ustawodawstwa krajowego,
 7. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków Rzeczoznawcy lub Specjalisty Budowlanego PZITB.
 8. Zakres budowlanej specjalności rzeczoznawczej PZITB przyznanej kandydatowi w toku procedowania jego wniosku, zostanie ograniczony odpowiednio do zakresu posiadanych  uprawnień budowlanych i specjalizacji.
 9. Rzeczoznawca Budowlany PZITB w swojej działalności korzysta z autorytetu i wsparcia Związku.
 10. Tytuł Rzeczoznawcy lub Specjalisty Budowlanego PZITB nadaje Zarząd Główny na podstawie rekomendacji Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej PZITB, po przeprowadzeniu procedury postępowania i spełnieniu wymagań formalnych i merytorycznych ujętych w niniejszym Statusie.
 11. Zarząd Główny PZITB prowadzi rejestr Rzeczoznawców i Specjalistów Budowlanych PZITB.
 12. Procedurę ustanawiania Rzeczoznawców i Specjalistów Budowlanych PZITB określa szczegółowa Instrukcja Ustanawiania Rzeczoznawców i Specjalistów Budowlanych PZITB.

§4. Zadania

 1. Do podstawowych zadań Rzeczoznawcy lub Specjalisty Budowlanego PZITB, należy opracowywanie w zakresie nadanej mu specjalności opinii, ocen, orzeczeń oraz ekspertyz technicznych dotyczących odpowiednio projektowania, wykonywania i utrzymania obiektów oraz ekonomiki w budownictwie. Rodzaje opracowań i ich definicje podano w Złączniku nr 2.
 2. Zasady, formę i tryb wykonywania opracowań ustala – na wniosek Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej – Zarząd Główny PZITB i jego Oddziały, każdy w zakresie swoich uprawnień.

§5. Prawa i obowiązki

 1. Rzeczoznawca lub Specjalista Budowlany PZITB ma prawo do:
 2. posługiwania się tytułem Rzeczoznawcy lub Specjalisty Budowlanego PZITB w działalności określonej w niniejszym Statusie oraz §10, pkt.6. Statutu PZITB;
 3. korzystania z rekomendacji, działalności promocyjnej i pomocy władz Związku;
 4. korzystania z ochrony prawnej tytułu Rzeczoznawcy lub Specjalisty Budowlanego PZITB, zapewnianej przez władze Związku,
 5. Rzeczoznawca lub Specjalista Budowlany PZITB ma obowiązek:
 6. swoje opracowania (opinie, oceny, orzeczenia, ekspertyzy) wykonać rzetelnie i odpowiedzialnie, w oparciu o aktualny stan wiedzy technicznej i pełne rozpoznanie faktów i okoliczności podlegających ocenie, z zastosowaniem wszelkich dostępnych i prawidłowo dobranych technik analitycznych i dowodowych,

Uzyskiwać zweryfikowanie własnej ekspertyzy/opracowania przez innego Rzeczoznawcę lub Specjalistę Budowlanego PZITB odpowiedniej specjalności lub Radę Techniczną istniejącą przy właściwym terenowo Oddziale PZITB,

 • podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, wg załącznika nr 3,
 • poddawać się terminowej weryfikacji przez organy Związku zgodnie z §8 niniejszego Statusu.

§6. Odpowiedzialność zawodowa

 1. Rzeczoznawca i Specjalista Budowlany PZITB ponosi pełną odpowiedzialność zawodową i finansową za wykonane przez siebie i podpisane (zweryfikowane) opracowania.
 2. Oddziały terenowe PZITB odpowiadają w ramach posiadanej osobowości prawnej za prowadzoną w ich imieniu i na ich rzecz działalność.

§7. Zawieszanie i cofanie tytułu

 1. Zarząd Główny PZITB zawiesza lub cofa – po zasięgnięciu opinii Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej – tytuł Rzeczoznawcy lub Specjalisty Budowlanego PZITB  w wypadku:
 2. skreślenia z listy członków PZITB,
 3. dobrowolnego zrzeczenia się tytułu przez osobę zainteresowaną,
 4. braku pozytywnej weryfikacji ważności tytułu na kolejny okres, zgodnie z §9 niniejszego Statusu,
 5. utraty uprawnień do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 6. postępowania czyniącego szkodę autorytetowi Związku, jako ekspertowi zbiorowemu.
 7. O takim fakcie informowana jest osoba zainteresowana, jak również właściwy terenowy Oddział Związku.

§8. Potwierdzenie okresu ważności nadanego tytułu

 1. Dotychczasowe nadane tytuły Rzeczoznawcy Budowlanego są ważne i podlegają obowiązkowi przedłużania.
 2. Wydana przez Zarząd Główny legitymacja Rzeczoznawcy lub Specjalisty Budowlanego PZITB jest co 5 lat przedłużana przez macierzysty Oddział Związku, jeśli nie wystąpiły okoliczności wymienione w §7, a rzeczoznawca uzyskał pozytywną opinię terenowego Oddziału PZITB, w zakresie §6 pkt.2 niniejszego Statusu.
 3. W przypadku braku uprawnień w tym zakresie czynności przez oddział terenowy, czynność opiniodawczą przeprowadza Komitet po przedłożeniu kompletu dokumentów przez kandydata wraz  z opinią Oddziału.

§9. Poszerzenie uprawnień

Zakres uprawnień Rzeczoznawstwa lub Specjalizacji Budowlanej PZITB, można rozszerzać zgodnie z regulaminem.

§10. Uwagi końcowe

 1. Status Rzeczoznawcy i Specjalisty Budowlanego PZITB wraz z Wykazem specjalności (załącznik nr 1), Instrukcją Ustanawiania z rodzajami opracowań rzeczoznawczych (załącznik nr 2) i Zasadami doskonalenia zawodowego (załącznik nr 3) oraz wzorami druków został zatwierdzony Uchwałą ZG PZITB  nr 44 z dnia 20 marca 2018 r.
 2. Z dniem podjęcia przez Zarząd Główny PZITB powyższej uchwały tracą moc wszystkie dotychczas obowiązujące dokumenty dotyczące Rzeczoznawcy i Specjalisty Budowlanego PZITB.

Komentarze są wyłączone.